Information om ordningsregler

Styrelsen ansvarar för de ordningsregler som tillsammans med lagar, förordningar, avtal och på vår föreningsstämma antagna stadgar gäller inom vår bostadsrättsförening. Vi har nu uppdaterat dessa och resultatet finner du i bilagda handlingar.

Vår avsikt med dessa ordningsregler är inte att ge ”pekpinnar” utan att i stället skapa tydlighet och därmed hjälpa våra medlemmar att känna till vad som gäller. Vi tror att vi på det sättet ger alla bättre förutsättningar att göra rätt och att detta i längden bidrar till att trivseln och tryggheten ökar.

Styrelsen vill därför att Du tar till Dig dessa ordningsregler och därmed ger Ditt bidrag till en trevligare miljö för alla.

Lämna in kvittens-talongen på bladet som heter Information om Ordningsregler i föreningens brevlåda på Änggatan 23.

I samband med vårt nu avslutade arbete med injustering av ventilationen och efterföljande OVK uppdagades att många medlemmar hade utfört felaktigheter vid renoveringsarbeten, som innebar både fördröjningar för alla och extrakostnader för dessa medlemmar. Vi har därför tagit fram speciella ordningsregler för renovering av lägenheter, så att detta inte ska behöva upprepas.

För radhusens uteplatser finns dessutom speciella ordningsregler, eftersom de är belägna ovanför garaget och garagetakets tätskikt inte ska skadas av misstag med efterföljande kostnader för föreningens medlemmar. Dessa regler lämnas bara ut till radhusen.

Den här informationen har skickats ut till er alla i pappersform där ni också fick med följande ordningsregler. :

 • Allmänna ordningsregler
 • Ordningsregler för renovering av lägenhet

Här hittar du en länk direkt till reglerna.

I övrigt anser styrelsen att ordningen inom föreningen är god. Det finns dock områden där den kan förbättras. Vi tänker då särskilt på vårt miljörum, varför vi uppmanar alla att särskilt kolla vad som gäller för detta utrymme.

Jag tackar på förhand för er förståelse i detta ärende och ser fram emot era kommentarer och förslag till förbättringar.

Anders Hamp

Örebro den 23 maj, 2019

Ordförande

Nytt elpris från 1 juli, 2019

Föreningen har från årsskiftet 2018/19 drabbats av nya prisökningar på nätdelen av elkostnaden från vår leverantör E.ON. Förutom att Riksdagen ökat energiskatten har framför allt effektkostnaden ökat med 13%, vilket är i linje med de prisökningar alla elkunder fått uppleva de senaste åren.

Handelselen, den del som kunden kan påverka, har med vårt nya 3-årsavtal med E.ON inneburit en ökning med 4,5 öre/kWh, vilket får betraktas som acceptabelt med hänsyn till den oro som präglat elmarknaden efter den torra och varma sommaren förra året.

Styrelsen har valt fast pris för att vi ska ha kontroll på prisutvecklingen på den del som är påverkbar och nu vet vi vad handelselen kostar de närmaste tre åren.

Sammantaget innebär detta att föreningen tvingas att höja elpriset med 15 öre/kWh till 1,55 Kr/kWh. Det nya priset gäller från och med 1 juli, 2019.

Örebro den 9 april, 2019

Anders Hamp

Ordförande

Information 2019-04-02

Information och frågestund i samlingslokalen för medlemmar i Brf Stenhuggaren 16 i samband med ordinarie styrelsesammanträde 2019-04-02.

 

Ordförande Anders Hamp hälsade alla välkomna och gav nedanstående information:

 

 1. Gårdsgruset

Anders började med att nämna att denna vecka kommer gruset på innergården att tas bort. Ett litet vårtecken att vi går mot ljusare tider.

 1. Tidsbundet avtal fjärrvärme

Föreningen har tecknat ett 7-årigt avtal med E.ON om leverans av fjärrvärme till fast pris.

Styrelsen bedömer detta vara mycket fördelaktigt för föreningen, och vi har härmed full kontroll på vår enskilt största kostnadspost, drygt 10 % av kostnadsmassan.

 1. Handelselavtal

Anders fortsatte med att föreningen även tecknat nytt 3-årigt avtal med E.ON om leverans av handelsel också till ett fast pris av 45,2 öre/kWh. Detta innebär att vi tre år framåt har kontroll på 40% av vår näst största kostnadspost elen.

 1. Solceller

Föreningen har också tecknat ett avtal med E.ON om installation av en solcellsanläggning på 61 kW, som är avsedd att enbart täcka vårt eget behov av el, dvs. vi är inte primärt intresserade av att sälja överskottsel. Anläggningen kommer att vara belägen på taken mot Änggatan och Kungsgatan.

Investeringen förutsätter att bygglov erhålls, varför en bygglovsansökan är inlämnad.

 1. Laddlösning

Föreningen har slutligen också tecknat avtal med E.ON om installation av laddstolpar för åtta P-platser i garaget.

Styrelsen bedömer att resultatet av förhandlingarna har blivit gynnsamt för föreningen just för att vi drev förhandlingarna som ett ”paket” av ovanstående punkter 2-5.

 1. Hyra och elpris för P-plats med el-/hybridbil

Styrelsen kommer att diskutera prissättning för såväl hyra som vilket elpris som ska debiteras med hänsyn till det ökade effektuttaget. Nuvarande el-central klarar åtta bilars laddning. Skulle vi behöva ytterligare platser måste ny el dras fram från ställverket på Köpmangatan 45 över gården till garaget, vilket blir en väsentlig kostnad. Principen kommer att vara att P-platserna med laddningsmöjlighet kommer att bära de kostnader, som uppstår för att göra laddningen möjlig.

 1. Vårstädning garage

Maths informerade att datum för garagestädningen kommer att beslutas på styrelsens sammanträde idag och att anslag på sedvanligt sätt kommer att sättas upp på dörrarna ner till garaget i god tid före. Han vädjade till att alla flyttar sin bil, så att garaget är tomt från 08:00 – 13:00 resp. dag som städningen pågår.

 1. Injustering av ventilationen och OVK

Anders kunde äntligen meddela att injusteringen av ventilationen och OVK är avslutade och att vi nu nått i mål. Det har tagit längre tid än planerat och varit många hinder på vägen. Han tackade alla för visat tålamod och nämnde att genomförandet gått mycket bra och att de boende fått mycket beröm av de entreprenörer som varit inblandade.

Information om vad som gjorts kommer att skickas ut under april månad.

 1. Brandskydd

Conny beskrev det arbete som nedlagts på vårt brandskydd och framtida systematiska brandskyddsarbete (SBA). Han beskrev att vi fått offerter av tre lokala leverantörer och att styrelsen kommer att senare idag välja en av dem.

Vi kommer att göra nödvändiga investeringar för att leva upp till de krav myndigheterna har. Vi kommer också att göra brandronder som dokumenteras och en gång per år gör leverantören en inspektion av alla viktiga brandskyddsfunktioner.

Vid frågestunden ställdes frågan om en brandövning planerades för att kolla att uppsamlings-platser och liknande fungerar, vilket Conny lovade att framföra till leverantören.

 1. Klotter på Kungsgatan 38

Maths meddelade att föreningen under helgen drabbats av klotter på entrédörren till Kungsgatan 38 och på soprumsdörren till Kungsgatan 40. Frågan diskuteras med Riksbyggen för sanering och möjligen polisanmälan.

 1. Sopsortering

Maths informerade också om att någon återigen kastat stora kartonger och frigolit i miljörummet, förmodligen efter en inflyttning i lägenhet. Återigen poängterade han att större kartonger och större frigolit inte får kastas i Miljörummet utan ska av medlemmen fraktas till kommunens avfallsanläggningar och uppsamlingsställen.

 1. Debiterat el-pris till medlemmar

Bengt-Åke informerade att föreningen liksom alla andra el-kunder i Örebro drabbats av stora prisökningar från vår el-leverantör E.ON som äger inmatningen. Nätdelen, som utgör ca 60% av elpriset har ökat för såväl effektdelen, elöverföringen som energiskatten.

Sammantaget innebär det att styrelsen tvingas höja det debiterade el-priset med 15 öre/kWh för att priset ska täcka el-kostnaderna. Det nya el-priset blir därmed 1,55 Kr/kWh fr.o.m. 2019-07-01.

 1. Övriga frågor

Vid frågestunden tog Bert-Olof Johansson upp att problem finns med att ambulanspersonalen

Inte kommer in genom grinden, trots att han anmält vid larmningen att ”bomnyckel” finns. Han har under det gångna året upplevt detta vid åtskilliga tillfällen. Detta är mycket stressande för den drabbade och måste få en lösning.

Anders menade att han och Bert-Olof tillsammans kunde ha ett sammanträde med den ansvarige för ambulanspersonalen för att försöka få problemet löst.

Ett annat problem med små flugor, dock inte blomflugor eller bananflugor, togs också upp men fick ingen lösning vid sittande bord.

Anders Hamp

Ordförande

Information 2019-02-26

Ordförande Anders Hamp hälsade alla välkomna och gav nedanstående information.

 1. Avtal TV, bredband och telefoni

Anders kunde tala om att styrelsen  just tagit beslut om att förnya avtalet med Com Hem. Avtalet förlängs med tre år. Vi får också samma villkor under innevarande avtalsperiod. Det innebär att vi redan från 2019-04-01 får bättre villkor än vad vi har i nuvarande avtal. Vårt nya avtal ligger klart under vad Telia kunde erbjuda.

 

 1. Energiförhandlingarna

Anders informerade om att styrelsen ligger i slutförhandlingar vad gäller solcellsanläggning, fjärrvärme, laddstolpar i garaget och handelsel.

 

 1. Injustering och OVK

Vi har nu fått godkänd OVK i samtliga trapphus. Kanalrensning, injustering och OVK görs nu i radhusen och Kungsgatan 38. Arbetet ska vara slutfört senast under april månad.

 

 1. Odlingslådor radhusen

Offerter tas nu in för att kunna byta odlingslådorna på radhusens baksidor. Beslut har tagits i styrelsen om att först i höst byta odlingslådorna.

 

 1. Valberedningens arbete

Från valberedningen lämnas informationen om att läget är ”under kontroll”:

 

 1. Upprättande av tilläggsavtal

Ett avtal om upplåtelse av radhusens baksidor med bostadsrätt är under framtagande med hjälp av jurist.

 

 1. Ordningsregler för föreningen

Nya  ordningsregler har tagits fram och styrelsen har att fatta beslut under kvällens sammanträde.

 

 1. Regler vid renovering i bostaden

Regler som ska gälla kommer att läggas fram för styrelsen under kvällens möte.

 

 1. Ordningsregler för radhusens baksidor

Förslag till ordningsregler presenteras för styrelsen vid kvällens sammanträde.

 

 1. Torktumlare

Ny torktumlare är beställd till tvättstugan Änggatan 23. Torktumlaren är med funktionen att kunna återvinna värmen.

 

 1. Brandskydd

Conny berättade om att en stor genomlysning av föreningens brandskydd har gjorts.

Offerter tas in och styrelsen kommer att fatta beslut om vilken entreprenör vi ska anta för arbetet på styrelsemötet i april.

 

 1. Ny belysning i tvätthallen

Information gavs om att ny belysning i tvätthallen kommer att installeras. Det innebär att vi får LED-belysning även i tvätthallen. Timer kommer också att installeras som går på både belysningen och tvättpumpen.

 

 1. Cyklar på gården

Vi kan alla konstatera att under vissa perioder på året är det brist på cykelställ.

Styrelsen tittar över problemet och återkommer med förslag till åtgärder.

 

Frågor från medlemmarna

 

 1. Kommer solcellerna att läggas direkt på befintligt tak? Svaret är ”ja” – då undersökning av takets nuvarande status har gjorts.
 2. Hur ser ekonomin ut för solcellsanläggningen? Kostnaden ligger under 1 miljon och payback ligger på drygt sex år. Men investeringen ligger ju också i linje med föreningens miljösatsning.
 3. Hur stor är den totala ytan av solceller? 384 kvm – Änggatan och Kungsgatan
 4. När ska solcellerna monteras? Om vi får bygglovet klart – under sommaren eller tidig höst.
 5. Hur stort bidrag får vi till solcellsanläggningen? Svar 30 %
 6. Vem står för kostnaden för investeringen av laddstolpar? Svar: Det gör dom som kommer att hyra en plats med laddstolpe.

 

Anders Hamp

Ordförande

 

Information 2018 -11-06

Information 2018-11-06

Information och frågestund i samlingslokalen för medlemmar i Brf Stenhuggaren 16 i Örebro i samband med ordinarie styrelsesammanträde 2018-11-06.

Ordförande Anders Hamp hälsade alla välkomna och informerade om följande punkter:

 1. Belysning gården

Anders inledde med att kommentera den pågående installationen av ny stolpbelysning på gården. Nya pollare kommer att installeras under veckan. Med denna investering avslutar vi vårt systematiska arbete rörande belysning, som haft som mål att göra allt för att spara energi på belysningen i samtliga gemensamma utrymmen i våra fastigheter.

Flera deltagare gav positiva omdömen om lösningen.

 1. Telia/Com Hem

Avtalet mer Com Hem löper ut om ca två år. Styrelsen har därför kontaktat Telia och erhållit

en offert om vad Telia kan erbjuda. Resultatet förefaller intressant, varför en motsvarande offert från Com Hem begärts. När den erhållits ska en noggrann genomgång av båda alternativen göras. Anders återkommer med mer information senare.

 1. Omförhandling av avtal

I samband med budgetarbetet har styrelsen diskuterat att omförhandla vissa avtal av större betydelse för att försöka sänka föreningens driftkostnader. Exempel på dessa avtalsområden  är el, städning, sophantering, underhåll av hissar. 

 1. Processen med Hyresnämnden

 

Hyresnämnden har fastställt tidpunkten för förhandling med de som inte besvarat föreningens enkät angående upplåtande av mark med bostadsrätt till 21 november vid domstolen i Örebro.

Detta har lett till att många ”vaknat” och meddelat att de tillstyrker föreningens förslag, varför många har avförts. I dagsläget återstår mindre an 10 personer från ursprungligen 83.

 1. Energipaket

Anders meddelade att styrelsen diskuterar en totallösning inom energiområdet omfattande såväl fjärrvärme (enbart aktuellt för E.ON), elavtal, solceller som laddstolpar för 4 P-platser i garaget. Några av deltagarna uttryckte tveksamhet med lönsamheten för solceller, vilket ledde till viss diskussion.

Anders försäkrade dock att styrelsen noga kommer att bereda frågan innan beslut fattas.

 1. Injustering av ventilationen – Lägesrapport

Berörda bostadsrättshavare med felaktigheter har kontaktats och felaktigheterna ska vara åtgärdade före årsskiftet 2018/19. Därefter kommer injusteringen att påbörjas och OVK utföras.

 1. Borttagande av växter på radhusens baksidor

Styrelsen har meddelat berörda att samtliga växter med rotsystem som planterats utanför befintliga odlingslådor måste borttagas senast 15 november. Styrelsen kommer att vidtala de, som inte följer detta direktiv och informera, att de kommer att debiteras kostnaden för borttagandet, vilket kommer att ombesörjas av entreprenör.

 1. Trädklippning

Den arborist, som har antagits för arbetet, kommer att utföra detta under januari – februari 2019. Under denna tid kommer samtliga träd och buskar på den gemensamma innergården att ansas.

 1. Fastighetsförsäkring

Anders nämnde vidare att föreningen bytt försäkringsbolag från Länsförsäkringar till RB-försäkringar. Anledningen är främst att hanteringen av skador är mycket enklare och tydligare med RB-försäkringar samt att villkoren är generösare om olyckan verkligen skulle vara framme.

Föreningens kollektiva bostadsrättstillägg kommer att delas ut till samtliga bostadsrättshavare.

 1. Ordningsregler

Anders kommenterade slutligen att föreningens ordningsregler ska uppdateras. Stadgarna har ju godkänts av Bolagsverket och delats ut till samtliga bostadsrättshavare. Ordningsreglerna  kommer bl.a. att kompletteras med text motsvarande de partier som borttogs ur stadgarna för radhusens baksidor och trapphusens altaner. Samtidigt sker en allmän uppdatering för att göra reglerna tydliga för alla.

Anders Hamp

Ordförande

 

 

 

 

 

Utbyte gårdsbelysning

Styrelsen har tagit beslut om utbyte av gårdsbelysningen.

Vi vill med detta utbyte av belysningen nå två mål:

 • Vår gård blir bättre belyst
 • Vi kommer att spara energi genom att enbart ha LED-armaturer

Etapp 1:

Kommer att börja redan nu på torsdag 20/9 med byte av belysningen vid grinden mot Köpmangatan. Det blir utbyte av 6 sk. pollare och fyra spotlights för dekorationsbelysning av sten och gröna växter. Dessutom blir det byte  av ljuskällor i lyktan vid trottoaren.

Etapp 2:

Kommer prel. att börja vecka 43. Då byts armaturer på 10 stolpar och 10 pollare dvs. övrig belysning på gården. Såväl stolpar som pollare kommer vara  förprogrammerade för nattsänkning. På några stolpar kommer det sitta eluttag med jordfelsbrytare.

Under arbetet kommer grundbelysning att finnas.

Anders Hamp

Ordförande Stenhuggaren

Antal garageplatser

Styrelsen tog 2017-10-31 beslut om att regeln en garageplats per lägenhet skall gälla fortsättningsvis. Ingen ändring för de som sedan länge har 2 platser, men dessa platser går tillbaka till föreningen den dag medlemmen säljer sin bostadsrätt. För medlemmar som inte har bil men garageplats och hyr ut denna skall garageplatsen omrgående sägas upp.

Skärpning! Nu har det hänt igen!

För tredje gången i år!

Ännu en gång har föreningen fått en anmärkning av Örebro kommun om att sopsorteringen inte fungerar som den ska. Vi har fått en anmärkning då man hittat plast bland kompostsoporna i soprummet på Änggatan 23. Samma sak har hänt en gång tidigare i år i såväl soprummet Änggatan 23 som det i Köpmangatan 41.

Föreningen har nu fått tre anmärkningar i år. Någon kanske tycker att det inte är så farligt men det kan få allvarliga ekonomiska konsekvenser för oss alla. Skulle vi drabbas av ytterligare sex anmärkningar kommer vår subvention att dras in, vilket innebär att våra kostnader ökar med knappt 75 000 kr/år genom att vi flyttas till en högre kategori i kommunens avgiftssystem.

Styrelsen anser därför att det är nödvändigt att gå ut med detta meddelande för att alla ska förstå hur viktigt det är att vi gör rätt.

Bruna kompostpåsar ska bara ha komposterbart innehåll. Plast får inte läggas i dessa påsar.

Vi hoppas att alla inser detta och hjälper till att följa kommunens regler och därmed bidra till vår gemensamma ekonomi. Tack för ditt positiva bidrag fortsättningsvis i detta avseende.

Anders Hamp
Styrelsen

Nytt el-pris från 1 juli, 2018

Styrelsen har beslutat att höja det debiterade el-priset till medlemmarna till 1,40 Kr/kWh.
Detta kommer att synas i de avgiftsavier, som Riksbyggen skickar ut att gälla för tredje kvartalet.

Höjningen görs av flera orsaker:

 • Föreningens gamla avtal med rörligt pris har haft en ogynnsam utveckling det senaste kvartalet. Priset har från nov-dec 2017 till mars 2018 ökat med nästan 50%
 • Uppföljning har visat att föreningen har debiterat ett för lågt pris beroende på att både el-prisutvecklingen och effektuttaget underskattats
 • Effektavgiften har av EOn dessutom ökat med 12,5 % från årsskiftet
 • Energiskatten har ökat med 1,8% från årsskiftet För att skydda medlemmarna för alltför kraftiga variationer av el-priset har styrelsen därför valt att träffa ett nytt ettårs-avtal med EOn med fast pris från 1 maj, 2018.

Eftersom alla medlemmar redan fått avgiftsavier av Riksbyggen för andra kvartalet dvs. till och med maj månads betalning kommer ökningen att träda i kraft först från de avier som utskickas för tredje kvartalet d.v.s. från betalningen för juli månads avgift, som ska göras senast 30 juni.

Anders Hamp
Ordförande