Information 2019-02-26

Ordförande Anders Hamp hälsade alla välkomna och gav nedanstående information.

 1. Avtal TV, bredband och telefoni

Anders kunde tala om att styrelsen  just tagit beslut om att förnya avtalet med Com Hem. Avtalet förlängs med tre år. Vi får också samma villkor under innevarande avtalsperiod. Det innebär att vi redan från 2019-04-01 får bättre villkor än vad vi har i nuvarande avtal. Vårt nya avtal ligger klart under vad Telia kunde erbjuda.

 

 1. Energiförhandlingarna

Anders informerade om att styrelsen ligger i slutförhandlingar vad gäller solcellsanläggning, fjärrvärme, laddstolpar i garaget och handelsel.

 

 1. Injustering och OVK

Vi har nu fått godkänd OVK i samtliga trapphus. Kanalrensning, injustering och OVK görs nu i radhusen och Kungsgatan 38. Arbetet ska vara slutfört senast under april månad.

 

 1. Odlingslådor radhusen

Offerter tas nu in för att kunna byta odlingslådorna på radhusens baksidor. Beslut har tagits i styrelsen om att först i höst byta odlingslådorna.

 

 1. Valberedningens arbete

Från valberedningen lämnas informationen om att läget är ”under kontroll”:

 

 1. Upprättande av tilläggsavtal

Ett avtal om upplåtelse av radhusens baksidor med bostadsrätt är under framtagande med hjälp av jurist.

 

 1. Ordningsregler för föreningen

Nya  ordningsregler har tagits fram och styrelsen har att fatta beslut under kvällens sammanträde.

 

 1. Regler vid renovering i bostaden

Regler som ska gälla kommer att läggas fram för styrelsen under kvällens möte.

 

 1. Ordningsregler för radhusens baksidor

Förslag till ordningsregler presenteras för styrelsen vid kvällens sammanträde.

 

 1. Torktumlare

Ny torktumlare är beställd till tvättstugan Änggatan 23. Torktumlaren är med funktionen att kunna återvinna värmen.

 

 1. Brandskydd

Conny berättade om att en stor genomlysning av föreningens brandskydd har gjorts.

Offerter tas in och styrelsen kommer att fatta beslut om vilken entreprenör vi ska anta för arbetet på styrelsemötet i april.

 

 1. Ny belysning i tvätthallen

Information gavs om att ny belysning i tvätthallen kommer att installeras. Det innebär att vi får LED-belysning även i tvätthallen. Timer kommer också att installeras som går på både belysningen och tvättpumpen.

 

 1. Cyklar på gården

Vi kan alla konstatera att under vissa perioder på året är det brist på cykelställ.

Styrelsen tittar över problemet och återkommer med förslag till åtgärder.

 

Frågor från medlemmarna

 

 1. Kommer solcellerna att läggas direkt på befintligt tak? Svaret är ”ja” – då undersökning av takets nuvarande status har gjorts.
 2. Hur ser ekonomin ut för solcellsanläggningen? Kostnaden ligger under 1 miljon och payback ligger på drygt sex år. Men investeringen ligger ju också i linje med föreningens miljösatsning.
 3. Hur stor är den totala ytan av solceller? 384 kvm – Änggatan och Kungsgatan
 4. När ska solcellerna monteras? Om vi får bygglovet klart – under sommaren eller tidig höst.
 5. Hur stort bidrag får vi till solcellsanläggningen? Svar 30 %
 6. Vem står för kostnaden för investeringen av laddstolpar? Svar: Det gör dom som kommer att hyra en plats med laddstolpe.

 

Anders Hamp

Ordförande