Information 2019-01-22

Information 2019-01-22

Information och frågestund i samlingslokalen för medlemmar i Brf Stenhuggaren 16 i Örebro i samband med ordinarie styrelsesammanträde 2019-01-22.

Ordförande Anders Hamp hälsade alla välkomna och gav nedanstående information:

 1. Injustering av ventilationen och OVK

Injusteringen har genomförts i trapphusen på Kungsgatan 40, 46A/B, Änggatan 29-25 och pågår f.n. på Änggatan 23. Arbetet har utförts som planerat.

Anders förtydligade att samtliga ventilationskanaler i lägenheter och gemensamma utrymmen som tvättstugor, källare och vindar samt alla filter i fläktarna på vindar först har rengjorts eller bytts ut innan injusteringen av luftflödena i varje lägenhet har påbörjats. Fläktarna på vindarna har samtidigt ställts in för att rätt luftflöden och rätt inomhusklimat ska uppnås.

Han förklarade också att luftflödena i varje lägenhet styrs av förordningar, som myndigheterna har fastställt, och att den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) ska visa att dessa krav uppfylls.

Resultatet av allt arbete ska bli att vi säkerställer en bättre luftcirkulation och därmed bättre inomhusmiljö än tiden före bytet av alla fönster. Anders vädjade om förståelse att detta kan ta litet tid innan allt är klart.

 1. Föreningsstämman 7 maj

Anders inledde med att nämna att styrelsen har en tid- och aktivitetsplan som harmonierar med Riksbyggens och revisorernas arbete med framtagandet av bokslutet för 2018.

En del i arbetet är behandling av de motioner som medlemmarna inbjudits att komma in med före 21 februari. Anders betonade dock att ingen behöver vänta till årsstämman med att framföra ev. önskemål om en förändring till det bättre. Styrelsen är alltid tillgänglig att ta upp dylika frågor.

Valberedningens arbete med tillsättande av nya förtroendevalda till olika funktioner pågår,

och han vädjade till de, som har möjlighet att ställa upp med sin kompetens för att hjälpa föreningen i det fortsatta arbetet. Speciellt söker valberedningen någon med ekonomisk kompetens.

 1. Bygglov solceller

I Örebro gäller generellt att bygglov inte krävs om solcellerna följer taklutningen på en fastighet. Eftersom våra fastigheter har visat sig ligga i utkanten av historiskt intressanta områden har föreningen fått beskedet, att vi måste komma in med en bygglovsansökan, varefter kommunen kommer att pröva, om vi måste ha och får bygglov eller inte.

 1. Ordningsregler

Anders nämnde att befintliga ”Trivselregler” kommer att uppdateras på grund av dels stadgeändringar genomförda förra året dels att vissa delar behöver ändras av andra skäl. Arbetet är planerat att avslutas före kommande vår. Han kommenterade även att namnet kommer att ändras till mera formellt ”Ordningsregler”.

 1. Regler och rutiner vid renoveringsarbete

I samband med injusteringsarbetena för ventilationen har det framkommit att ett flertal renoveringar utförts som inte följt de regler som funnits, varvid felaktigheter gjorts som i efterhand har måst rättas till med onödiga kostnader för bostadsrättshavaren.

Styrelsen har därför beslutat att se över nuvarande regelverk för att detta inte ska behöva upprepas. Information om de nya reglerna kommer så snart de är fastställda av styrelsen.

 1. Ommålning av grindarna

Samtliga grindar ska besiktigas och kommer att genomgå en uppfräschning, när lämplig metod fastställts med leverantören av desamma.

 1. Sockelskador

En besiktning av alla socklar på våra fastigheter kommer att genomföras med Riksbyggen för att åtgärda de delar som så kräver.

 1. Högtrycksaggregatet vid spolplattan

Anders informerade att högtrycksaggregatet har rustats upp med bl.a. slangbyte och fick bekräftat att det fungerar tillfredsställande. En timer med samma inställning som belysningen kommer att installeras till högtrycksaggregatet för att undvika att strömmen ligger på i onödan.

 1. Filterbyte i prefonden

Anders påpekade att alla bör rengöra det filter, som sitter i prefonden, den vita lådan över de nya fönstren, en gång per år enligt fönsterleverantörens anvisningar. Filtret, som ligger under ett galler på ovansidan av prefonden, tvättas manuellt eller läggs i diskmaskinen tillsammans med övrig disk.

 1. Bomnyckel

Anders nämnde att flera medlemmar, som kallat på ambulans, haft problem med att personalen inte kommit in genom grindarna. Han uppmanade därför, att man vid larmning av ambulans med tfn-nummer 112 alltid ska säga till, att ambulanspersonalen har ”bomnyckel” för att komma in genom grinden. Alla ambulanser är utrustade med ”bomnyckel”.

Uttrycktes uppfattningen att denna information ska finnas på hemsidan för information till samtliga medlemmar, vilket Anders lovade genomföra.

 1. Nattsänkning

Anders informerade att den nya utebelysningen på gården har en nattsänkning, som sker successivt under ca fem minuter. De närvarande uttryckte positiva omdömen såväl om belysningen som armaturerna.

 1. Övriga frågor
 • Vi upplevde alla under den gångna veckan att det var mycket halt trots bra sandning. Det påpekades att det borde finnas sand som man kan hämta för att förbättra sandningen på något önskat ställe. Konstaterades att sand finns i en hink vid pergolan. Skulle sanden tillfälligt vara slut erbjöd sig Bert Olof Johansson, Köpmangatan 43E, att hjälpa till med att öppna förrådet, där sand förvaras.
 • Påpekades att en bult vid väggen till grinden vid Kungsgatan 46 är glapp och behöver dragas åt. Anders lovade att göra felanmälan denna gång men uppmanade alla till att göra felanmälan, när något är i behov av åtgärd.
 • Viss diskussion uppstod runt hemtjänstpersonal och att deras möjlighet att komma in på området är olika för olika utövare. Även problemet att medlemmarna inte känner igen och vet vilka personer, som uppehåller sig innanför grindarna, kommenterades. Styrelsen får titta närmare på problemet och vad som kan och bör göras.

 

Anders Hamp

Ordförande