Tele2 meddelar

”Hej,
I ert gruppavtal med Tele2 ingår tv-boxen TiVo som har underhållit många svenska tv-tittare i snart 10 år, men nu börjar tekniken i boxarna bli så gammal att den inte längre kan förnyas. 

För att leverera till nya boende och hjälpa våra kunder om fel uppstår ersätter vi därför nu TiVo med mer modern utrustning. Från och med 15e juni kommer alltså boende som flyttar in eller som har ett fel på sin TiVo enbart att kunna välja Tele2 Tv Hub som utrustning. Det finns även möjlighet att lägga till inspelningsfunktion, Tv Hub med REC utan extra kostnad. 
 
Alla boende kommer behöva byta ut sin hårdvara så småningom, men vi återkommer med mer information direkt till de som berörs när det är dags. Vi kommer då erbjuda de boende god tid att byta ut sin gamla TiVo helt utan extra kostnad.  

Vi vill understryka att ni som förening eller fastighetsägare inte behöver agera på denna information, utan Tele2 fortsätter ta hand om alla boende och leverera med modern teknik på ert avtal. ”

Grillkväll

VÄLKOMNA!
Onsdagen den 19 april kl. 16.00 – 18.00 grillar vi korv.
Eftersom det blev busväder när vi hade Trivseldagen, tände vi aldrig grillen, så korvarna vi köpt, frös vi in.
Nu kommer det fina vädret så nu gör vi en Trivseldag 2.
Föreningen bjuder på korv och dricka.
OBS. Ingen container kommer att finnas.

Trivselgruppen
Margret 0722188673

Kallelse till föreningsstämma 2023

Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 16

Föreningens medlemmar kallas härmed till föreningsstämma måndag 2023‑05‑22 kl. 18:00 – 19:00.

Stämman äger i år rum i Hantverkshuset, Engelbrektsgatan 6, i centrala Örebro.

Förslag till dagordning:

 1.   Öppnande
 2.   Val av stämmoordförande
 3.   Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
 4.   Godkännande av dagordningen
 5.   Val av två justerare tillika rösträknare
 6.   Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7.   Fastställande av röstlängd
 8.   Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9.   Föredragning av revisorns berättelse
 10.   Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11.   Beslut om resultatdisposition
 12.   Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 13.   Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14.   Beslut av antal ledamöter och suppleanter
 15.   Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter
 16.   Val av revisorer och revisorssuppleanter
 17.   Val till olika arbetsgrupper
 18.   Val av valberedning
 19.   Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

                 Framställan från styrelsen

          Inget ärende

         Av föreningsmedlem anmält ärende

         Motioner som utdelats i samband med kallelse till årsstämman

20. Stämmans avslutande

Vårstädning i garaget

På torsdag 20 april och fredag 21 april ska garaget vårstädas mellan klockan 07:30 och 15:30.

Information om vilka platser som kommer städas vilken dag kommer att finnas på dörrarna ner till garaget.

Den dagen städningen kommer att ske på din plats måste du flytta bilen före klockan 07:30.

Föreningsstämma 2023

Stämman äger rum måndag 2023-05-22 kl.18:00 – 19:00 i Hantverkshuset på Engelbrektsgatan 6 i centrala Örebro.
Karta finns här: Hantverksforeningen.nu
(Den lokal vi använt tidigare år är inte möjlig att hyra under 2023).

Sedvanlig kallelse med dokument inför stämman kommer att delas ut i brevlådorna i enlighet med stadgarna.