Information om ordningsregler

Styrelsen ansvarar för de ordningsregler som tillsammans med lagar, förordningar, avtal och på vår föreningsstämma antagna stadgar gäller inom vår bostadsrättsförening. Vi har nu uppdaterat dessa och resultatet finner du i bilagda handlingar.

Vår avsikt med dessa ordningsregler är inte att ge ”pekpinnar” utan att i stället skapa tydlighet och därmed hjälpa våra medlemmar att känna till vad som gäller. Vi tror att vi på det sättet ger alla bättre förutsättningar att göra rätt och att detta i längden bidrar till att trivseln och tryggheten ökar.

Styrelsen vill därför att Du tar till Dig dessa ordningsregler och därmed ger Ditt bidrag till en trevligare miljö för alla.

Lämna in kvittens-talongen på bladet som heter Information om Ordningsregler i föreningens brevlåda på Änggatan 23.

I samband med vårt nu avslutade arbete med injustering av ventilationen och efterföljande OVK uppdagades att många medlemmar hade utfört felaktigheter vid renoveringsarbeten, som innebar både fördröjningar för alla och extrakostnader för dessa medlemmar. Vi har därför tagit fram speciella ordningsregler för renovering av lägenheter, så att detta inte ska behöva upprepas.

För radhusens uteplatser finns dessutom speciella ordningsregler, eftersom de är belägna ovanför garaget och garagetakets tätskikt inte ska skadas av misstag med efterföljande kostnader för föreningens medlemmar. Dessa regler lämnas bara ut till radhusen.

Den här informationen har skickats ut till er alla i pappersform där ni också fick med följande ordningsregler. :

  • Allmänna ordningsregler
  • Ordningsregler för renovering av lägenhet

Här hittar du en länk direkt till reglerna.

I övrigt anser styrelsen att ordningen inom föreningen är god. Det finns dock områden där den kan förbättras. Vi tänker då särskilt på vårt miljörum, varför vi uppmanar alla att särskilt kolla vad som gäller för detta utrymme.

Jag tackar på förhand för er förståelse i detta ärende och ser fram emot era kommentarer och förslag till förbättringar.

Anders Hamp

Örebro den 23 maj, 2019

Ordförande