Kallelse till extra föreningsstämma 13 mars

Du kallas härmed till extra föreningsstämma tisdag 13 mars klockan 18.00
Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 16

Plats: Frälsningsarméns lokaler Kungsgatan 24 Örebro
Stämman kommer att beghandla och fatta beslut om nya stadgar frmför allt utifrån att lagen om ekonomiska föreningar har ändrats.

Dagordning

  1. Öppnande
  2. Godkännande av dagordningen
  3. Val av stämmoordförande
  4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
  5. Val av två justerare tillika rösträknare
  6. Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst
  7. Fastställande av röstlängd
  8. Genomgång av förslag till nya stadgar
  9. Beslut om nya stadgar
  10. Avslutande

Örebro 2018-02-08

Varmt välkomna

Anders Hamp
Ordförande