Information till boende 2023-01-12

Informationsmöte BRF Stenhuggaren, samlingslokalen Änggatan 23, 12/1 – 2023.

Närvarande var hela styrelsen, Jan Lönnman, Conny Granqvist, Anette Warnquist, Mikael Kihlgren, Lars Nykvist, Göran Hahlin och Per Odencrants samt ca femtio av föreningens medlemmar.

Jan Lönnman hälsade alla välkomna.

Jan informerade om den kommande avgiftshöjningen på 5% fr.o.m. april 2023.

Fler avgiftshöjningar är inte otänkbart i framtiden beroende på kostnadsläget.

 • Frågor i anslutning till denna information:
 • Har vi fått ökade kostnader inom föreningen?
 • Hur mycket per år kostar underhåll av föreningens fastigheter?
 • Underhållsplanen som är på femtio år bestämmer de årliga utgifterna och de kan variera beroende på underhållsplanen.
 • Hur mycket amorterar föreningen årligen på sina lån?
 • Ca. femhundratusen kr.
 • Är det någon skillnad mellan avgifterna beroende på radhus eller flerfamiljshus?
 • Conny besvarade frågan med nej.

Conny Granqvist informerade om att SBC, Sveriges Bostadsrätts Centrum, tidigare Riksförbundet Bostadsrätterna i Sverige räknar med en genomsnittlig avgiftshöjning på 15% i landet.

 • Finns alternativa inkomstkällor för föreningen som t.ex:
 • Avgift för att utnyttja tvättstugor?
 • Avgift för varmvattensförbrukning?
 • Höjda avgifter för garageplatser?

Jan besvarade frågorna med att styrelsen diskuterat dessa frågor och att det inte är uteslutet att garageavgifterna kan komma att höjas. Avgift för tvättstuga och varmvattensförbrukning är inte aktuellt.

 • Hur kommer värmeproblemet, låga temperaturer, i vissa lägenheter att åtgärdas?

Jan besvarade frågan med att samtal förs med våra leverantörer om vad som kan göras för att lösa problemet.

Mikael Kihlgren informerade om projektet med att restaurera tvättstugorna.

Det är sammanlagt fem tvättstugor som skall restaureras, sex veckors arbete för varje tvättstuga till en sammanlagd kostnad av ca fem miljoner kr.

Orsaken till restaureringen är att kostnaderna för underhåll har ökat och att det därför är bättre att göra en totalrestaurering med tanke på att tvättstugorna byggdes 1984.

Styrelsen tog därför ett beslut om detta. Conny och Mikael gjorde en rambeskrivning för offerter. Företaget Axcess blir huvudentreprenör, färgsättning och installation av tvättmaskiner utförs av PODAB.

Det kommer att bli nya golv, väggar och tak med akustikskivor i de nya tvättstugorna.

Golvbrunnar kommer att bytas ut liksom rördragningarna till tvättmaskinerna, nya  elektriska installationer och ny elcentral, toaletter samt handfat kommer att bytas ut. Förbrukningen av el och vatten kommer att mätas för att uppskatta energiåtgången.

Conny informerade om byte av fönster, från källare till vind, på Kungsgatan 38 och om ommålningen av trapphuset mot gården. Efter diskussioner med byggnadsnämnden kommer fönsterna att vara aluminiumbeklädda och färgen rödbrun. Arbetet kommer att påbörjas under våren 2023.

Anette informerade om att föreningen vunnit ett lokalt pris inom regionen Örebro/Värmland i tävlingen ”Årets Hållbarhetförening” anordnad av Riksbyggen.

Vad som avgjorde priset för BRF Stenhuggaren var följande:

 • Laddstolpar.
 • Solpaneler.
 • Hissar.
 • Värmeåtervinning.
 • Sophantering.
 • Värmepumpar.
 • Blomsterrabatter, att välja växtlighet som är hållbar för biologisk mångfald.

Trädgårdsgruppen kommer att ta hänsyn till detta vid skapande av nya ytor som skall odlas upp inom föreningens grönområden.

Anette informerade också om begreppet Social hållbarhet, det vi inom föreningen bedriver som Trivselgrupper, Café och städdagar.

Lena Johansson informerade om Ulla Birgegårds kommande föreläsning för föreningens  medlemmar den 2/2 om männen runt Putin och Ukraina/Rysslandfrågan. Information kommer.

Olle Sandberg informerade om ”Gubb yoga” och om intresse finns inom föreningen att starta en sådan yoga-grupp. Ytterligare information om detta kommer.

Avslutningsvis, allmänna frågor:

HLR-kurs? (Hjärt och Lung Räddning)

Frågan kommer att utredas

Läcka i värmesystemet?

Frågan kommer att utredas.

Miljörum Kungsgatan 40?

Göran Hahlin redogjorde för läget, utredning pågår.

Lägenhetsdörrar, kostnad inför byte med mera?

Ev. kommer bytet av dörrar att skjutas framåt i tiden, 167 dörrar skall bytas, svårt att uppskatta kostnaden.

Föreningens underhållsplan, UH, tillgängligheten?

Inget allmängods, tillgänglig för styrelsen.

Stamrenovering?

Utredning av stammar, filmning,  pågår för att få en uppfattning om stammarnas kvalité.

Fläktar på taken som låter?

Pågår dygnet runt som nödvändighet för grundventilation.

Per Odencrants/sekreterare