Föreningsstämma 2020

Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 16
Medlemmarna kallas härmed till föreningsstämma tisdag 9 juni 2020 kl.18.00.
Plats: Frälsningsarméns lokaler Kungsgatan 24.

Med hänsyn till rådande pandemi ber vi er denna gång att inte närvara personligen, utan att i stället utnyttja möjligheten till poströstning.
Detta för att minska smittspridningen så gott det går inom vår förening och ta hänsyn till varandra.
Du poströstar genom att lämna in erhållen blankett med ifyllda svar.

Dagordning:

 1. Öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Beslut av antal ledamöter och suppleanter
 15. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter
 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 17. Val till olika arbetsgrupper
 18. Val av valberedning
 19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
  Framställan från styrelsen
  Inget ärende
  Av föreningsmedlem anmält ärende
  Motioner som utdelats i samband med kallelse till årsstämman
 20. Stämmans avslutande

Anders Hamp
Ordförande