Information 2019-04-02

Information och frågestund i samlingslokalen för medlemmar i Brf Stenhuggaren 16 i samband med ordinarie styrelsesammanträde 2019-04-02.

 

Ordförande Anders Hamp hälsade alla välkomna och gav nedanstående information:

 

 1. Gårdsgruset

Anders började med att nämna att denna vecka kommer gruset på innergården att tas bort. Ett litet vårtecken att vi går mot ljusare tider.

 1. Tidsbundet avtal fjärrvärme

Föreningen har tecknat ett 7-årigt avtal med E.ON om leverans av fjärrvärme till fast pris.

Styrelsen bedömer detta vara mycket fördelaktigt för föreningen, och vi har härmed full kontroll på vår enskilt största kostnadspost, drygt 10 % av kostnadsmassan.

 1. Handelselavtal

Anders fortsatte med att föreningen även tecknat nytt 3-årigt avtal med E.ON om leverans av handelsel också till ett fast pris av 45,2 öre/kWh. Detta innebär att vi tre år framåt har kontroll på 40% av vår näst största kostnadspost elen.

 1. Solceller

Föreningen har också tecknat ett avtal med E.ON om installation av en solcellsanläggning på 61 kW, som är avsedd att enbart täcka vårt eget behov av el, dvs. vi är inte primärt intresserade av att sälja överskottsel. Anläggningen kommer att vara belägen på taken mot Änggatan och Kungsgatan.

Investeringen förutsätter att bygglov erhålls, varför en bygglovsansökan är inlämnad.

 1. Laddlösning

Föreningen har slutligen också tecknat avtal med E.ON om installation av laddstolpar för åtta P-platser i garaget.

Styrelsen bedömer att resultatet av förhandlingarna har blivit gynnsamt för föreningen just för att vi drev förhandlingarna som ett ”paket” av ovanstående punkter 2-5.

 1. Hyra och elpris för P-plats med el-/hybridbil

Styrelsen kommer att diskutera prissättning för såväl hyra som vilket elpris som ska debiteras med hänsyn till det ökade effektuttaget. Nuvarande el-central klarar åtta bilars laddning. Skulle vi behöva ytterligare platser måste ny el dras fram från ställverket på Köpmangatan 45 över gården till garaget, vilket blir en väsentlig kostnad. Principen kommer att vara att P-platserna med laddningsmöjlighet kommer att bära de kostnader, som uppstår för att göra laddningen möjlig.

 1. Vårstädning garage

Maths informerade att datum för garagestädningen kommer att beslutas på styrelsens sammanträde idag och att anslag på sedvanligt sätt kommer att sättas upp på dörrarna ner till garaget i god tid före. Han vädjade till att alla flyttar sin bil, så att garaget är tomt från 08:00 – 13:00 resp. dag som städningen pågår.

 1. Injustering av ventilationen och OVK

Anders kunde äntligen meddela att injusteringen av ventilationen och OVK är avslutade och att vi nu nått i mål. Det har tagit längre tid än planerat och varit många hinder på vägen. Han tackade alla för visat tålamod och nämnde att genomförandet gått mycket bra och att de boende fått mycket beröm av de entreprenörer som varit inblandade.

Information om vad som gjorts kommer att skickas ut under april månad.

 1. Brandskydd

Conny beskrev det arbete som nedlagts på vårt brandskydd och framtida systematiska brandskyddsarbete (SBA). Han beskrev att vi fått offerter av tre lokala leverantörer och att styrelsen kommer att senare idag välja en av dem.

Vi kommer att göra nödvändiga investeringar för att leva upp till de krav myndigheterna har. Vi kommer också att göra brandronder som dokumenteras och en gång per år gör leverantören en inspektion av alla viktiga brandskyddsfunktioner.

Vid frågestunden ställdes frågan om en brandövning planerades för att kolla att uppsamlings-platser och liknande fungerar, vilket Conny lovade att framföra till leverantören.

 1. Klotter på Kungsgatan 38

Maths meddelade att föreningen under helgen drabbats av klotter på entrédörren till Kungsgatan 38 och på soprumsdörren till Kungsgatan 40. Frågan diskuteras med Riksbyggen för sanering och möjligen polisanmälan.

 1. Sopsortering

Maths informerade också om att någon återigen kastat stora kartonger och frigolit i miljörummet, förmodligen efter en inflyttning i lägenhet. Återigen poängterade han att större kartonger och större frigolit inte får kastas i Miljörummet utan ska av medlemmen fraktas till kommunens avfallsanläggningar och uppsamlingsställen.

 1. Debiterat el-pris till medlemmar

Bengt-Åke informerade att föreningen liksom alla andra el-kunder i Örebro drabbats av stora prisökningar från vår el-leverantör E.ON som äger inmatningen. Nätdelen, som utgör ca 60% av elpriset har ökat för såväl effektdelen, elöverföringen som energiskatten.

Sammantaget innebär det att styrelsen tvingas höja det debiterade el-priset med 15 öre/kWh för att priset ska täcka el-kostnaderna. Det nya el-priset blir därmed 1,55 Kr/kWh fr.o.m. 2019-07-01.

 1. Övriga frågor

Vid frågestunden tog Bert-Olof Johansson upp att problem finns med att ambulanspersonalen

Inte kommer in genom grinden, trots att han anmält vid larmningen att ”bomnyckel” finns. Han har under det gångna året upplevt detta vid åtskilliga tillfällen. Detta är mycket stressande för den drabbade och måste få en lösning.

Anders menade att han och Bert-Olof tillsammans kunde ha ett sammanträde med den ansvarige för ambulanspersonalen för att försöka få problemet löst.

Ett annat problem med små flugor, dock inte blomflugor eller bananflugor, togs också upp men fick ingen lösning vid sittande bord.

Anders Hamp

Ordförande