Kallelse till föreningsstämma 2023

Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 16

Föreningens medlemmar kallas härmed till föreningsstämma måndag 2023‑05‑22 kl. 18:00 – 19:00.

Stämman äger i år rum i Hantverkshuset, Engelbrektsgatan 6, i centrala Örebro.

Förslag till dagordning:

 1.   Öppnande
 2.   Val av stämmoordförande
 3.   Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
 4.   Godkännande av dagordningen
 5.   Val av två justerare tillika rösträknare
 6.   Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7.   Fastställande av röstlängd
 8.   Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9.   Föredragning av revisorns berättelse
 10.   Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11.   Beslut om resultatdisposition
 12.   Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 13.   Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14.   Beslut av antal ledamöter och suppleanter
 15.   Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter
 16.   Val av revisorer och revisorssuppleanter
 17.   Val till olika arbetsgrupper
 18.   Val av valberedning
 19.   Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

                 Framställan från styrelsen

          Inget ärende

         Av föreningsmedlem anmält ärende

         Motioner som utdelats i samband med kallelse till årsstämman

20. Stämmans avslutande