Föreningsstämma 2023

Stämman äger rum måndag 2023-05-22 kl.18:00 – 19:00 i Hantverkshuset på Engelbrektsgatan 6 i centrala Örebro.
Karta finns här: Hantverksforeningen.nu
(Den lokal vi använt tidigare år är inte möjlig att hyra under 2023).

Sedvanlig kallelse med dokument inför stämman kommer att delas ut i brevlådorna i enlighet med stadgarna.

Information till boende 2023-01-12

Informationsmöte BRF Stenhuggaren, samlingslokalen Änggatan 23, 12/1 – 2023.

Närvarande var hela styrelsen, Jan Lönnman, Conny Granqvist, Anette Warnquist, Mikael Kihlgren, Lars Nykvist, Göran Hahlin och Per Odencrants samt ca femtio av föreningens medlemmar.

Jan Lönnman hälsade alla välkomna.

Jan informerade om den kommande avgiftshöjningen på 5% fr.o.m. april 2023.

Fler avgiftshöjningar är inte otänkbart i framtiden beroende på kostnadsläget.

 • Frågor i anslutning till denna information:
 • Har vi fått ökade kostnader inom föreningen?
 • Hur mycket per år kostar underhåll av föreningens fastigheter?
 • Underhållsplanen som är på femtio år bestämmer de årliga utgifterna och de kan variera beroende på underhållsplanen.
 • Hur mycket amorterar föreningen årligen på sina lån?
 • Ca. femhundratusen kr.
 • Är det någon skillnad mellan avgifterna beroende på radhus eller flerfamiljshus?
 • Conny besvarade frågan med nej.

Conny Granqvist informerade om att SBC, Sveriges Bostadsrätts Centrum, tidigare Riksförbundet Bostadsrätterna i Sverige räknar med en genomsnittlig avgiftshöjning på 15% i landet.

 • Finns alternativa inkomstkällor för föreningen som t.ex:
 • Avgift för att utnyttja tvättstugor?
 • Avgift för varmvattensförbrukning?
 • Höjda avgifter för garageplatser?

Jan besvarade frågorna med att styrelsen diskuterat dessa frågor och att det inte är uteslutet att garageavgifterna kan komma att höjas. Avgift för tvättstuga och varmvattensförbrukning är inte aktuellt.

 • Hur kommer värmeproblemet, låga temperaturer, i vissa lägenheter att åtgärdas?

Jan besvarade frågan med att samtal förs med våra leverantörer om vad som kan göras för att lösa problemet.

Mikael Kihlgren informerade om projektet med att restaurera tvättstugorna.

Det är sammanlagt fem tvättstugor som skall restaureras, sex veckors arbete för varje tvättstuga till en sammanlagd kostnad av ca fem miljoner kr.

Orsaken till restaureringen är att kostnaderna för underhåll har ökat och att det därför är bättre att göra en totalrestaurering med tanke på att tvättstugorna byggdes 1984.

Styrelsen tog därför ett beslut om detta. Conny och Mikael gjorde en rambeskrivning för offerter. Företaget Axcess blir huvudentreprenör, färgsättning och installation av tvättmaskiner utförs av PODAB.

Det kommer att bli nya golv, väggar och tak med akustikskivor i de nya tvättstugorna.

Golvbrunnar kommer att bytas ut liksom rördragningarna till tvättmaskinerna, nya  elektriska installationer och ny elcentral, toaletter samt handfat kommer att bytas ut. Förbrukningen av el och vatten kommer att mätas för att uppskatta energiåtgången.

Conny informerade om byte av fönster, från källare till vind, på Kungsgatan 38 och om ommålningen av trapphuset mot gården. Efter diskussioner med byggnadsnämnden kommer fönsterna att vara aluminiumbeklädda och färgen rödbrun. Arbetet kommer att påbörjas under våren 2023.

Anette informerade om att föreningen vunnit ett lokalt pris inom regionen Örebro/Värmland i tävlingen ”Årets Hållbarhetförening” anordnad av Riksbyggen.

Vad som avgjorde priset för BRF Stenhuggaren var följande:

 • Laddstolpar.
 • Solpaneler.
 • Hissar.
 • Värmeåtervinning.
 • Sophantering.
 • Värmepumpar.
 • Blomsterrabatter, att välja växtlighet som är hållbar för biologisk mångfald.

Trädgårdsgruppen kommer att ta hänsyn till detta vid skapande av nya ytor som skall odlas upp inom föreningens grönområden.

Anette informerade också om begreppet Social hållbarhet, det vi inom föreningen bedriver som Trivselgrupper, Café och städdagar.

Lena Johansson informerade om Ulla Birgegårds kommande föreläsning för föreningens  medlemmar den 2/2 om männen runt Putin och Ukraina/Rysslandfrågan. Information kommer.

Olle Sandberg informerade om ”Gubb yoga” och om intresse finns inom föreningen att starta en sådan yoga-grupp. Ytterligare information om detta kommer.

Avslutningsvis, allmänna frågor:

HLR-kurs? (Hjärt och Lung Räddning)

Frågan kommer att utredas

Läcka i värmesystemet?

Frågan kommer att utredas.

Miljörum Kungsgatan 40?

Göran Hahlin redogjorde för läget, utredning pågår.

Lägenhetsdörrar, kostnad inför byte med mera?

Ev. kommer bytet av dörrar att skjutas framåt i tiden, 167 dörrar skall bytas, svårt att uppskatta kostnaden.

Föreningens underhållsplan, UH, tillgängligheten?

Inget allmängods, tillgänglig för styrelsen.

Stamrenovering?

Utredning av stammar, filmning,  pågår för att få en uppfattning om stammarnas kvalité.

Fläktar på taken som låter?

Pågår dygnet runt som nödvändighet för grundventilation.

Per Odencrants/sekreterare

Porttelefon

Vi har i flera år haft problem med att våra porttelefoner inte alltid har öppnat grinden när man tryckt på ”5”. Det har kunnat fungera om man tryckt flera gånger eller ringt om. Och det beter sig olika på olika telefoner, om det finns bakgrundsljud och diverse andra saker. Grundorsaken är att våra porttelefoner har svårt att uppfatta den syntetiserade tonvalsfunktionen (DTMF) som moderna telefoner använder, i vårt fall ”5” när man trycker på den.
Hittills har det inte funnits en teknisk lösning på detta problem, men nu har det kommit en uppgradering som stöds och rekommenderas av tillverkaren av vårt låssystem. Denna uppgradering medför även att porttelefonerna kommer att fortsätta fungera efter att 3G-nätet har stängts ner.
Vi har beställt denna uppgradering till våra porttelefoner. Lösningen kommer likt idag att ha nummerpresentation, men telefonnumren kommer dock att bli andra.
När det kan vara installerat och klart vet vi inte ännu, men du kommer ju att märka det genom att det ringer från det nya telefonnumret.

Informationsmöte torsdag 12 januari

Torsdag 2023-01-12 klockan 18:30 till 19:30 är nästa tillfälle för punkten ”Information och frågestund” för medlemmar i Brf Stenhuggaren 16.
Platsen är samlingslokalen vid Änggatan 23.

Styrelsen finns på plats och informerar om årsavgiften, färdiga, pågående och framtida arbeten samt svarar på frågor.

Efter mötet är de som är intresserade välkomna att ta en titt på vår först renoverade tvättstuga; den på Kungsgatan 46B.

Information till boende 2022-09-12

Information och frågestund i samlingslokalen för medlemmar i Brf Stenhuggaren16 den 12/9-22.
Närvarande från styrelsen: Jan Lönnman, Conny Granqvist, Mikael Kihlgren, Per Odencrants,
Lars Nykvist, Anette Warnqvist, Lennart Nilsson, revisor och Stefan Eriksson, Riksbyggen.
Stefan Eriksson gav en översiktlig redovisning över föreningens ekonomi på följande punkter:


 1. A) Föreningen har 9,4 miljoner i kassan.
  B) Föreningen har lån på föreningens fastigheter motsvarande 64 miljoner, fyra fasta lån och ett rörligt. Fasta lån som går ut i följande ordning 30/4 -23, 30/1-24, 30/7-25 och 1/9-25.
  C) Stefan Eriksson redovisade hur lånen är fördelade och hur de amorteras.
  Jan Lönnman berättade att lånen amorteras enligt plan.
  D) Föreningens solidaritet är 11% vilket är bra jämfört med företag där 25% anses bra, även om 11% för en BRF är svårbedömt.
  E) Föreningens lån sett till m2 bostadsyta är 5037 kr vilket är mycket bra.
  F) Ränta/netto-omsättning är 5%, ända upp till 20% tyder på en välmående förening.
  G) Framtida avgiftshöjningar togs upp, styrelsen får fatta beslut i frågan.
  H) Elavtal och fjärrvärmeavtal är fasta och sträcker sig fram till 2027. Föreningen har bytt elleverantör från EON till Göteborgs Energi Din El AB.
  I) Vatten och avloppsavtal kan ej bindas utan de bestäms av Örebro kommun.
  Sammanfattningsvis, föreningens ekonomi och likviditet kan anses som god enligt föreningens revisor, Lennart Nilsson.

Mikael Kihlgren från Teknikgruppen redovisade BRF pågående projekt:

 1. Byte av ”taggar”. Ingår i skalskyddsprojektet som utförs av Säkerhetsprofilen, bytet av taggar går enligt planerna.
 2. Renoveringen av föreningens fem tvättstugor samt bytet av vitvaror.
  Conny Granqvist gav en bakgrund till projektet med tvättstugorna, det har under de senaste åren varit dyra reparationer på vitvarorna som är femton år gamla, de nya maskinerna kommer att vara energisnåla.
  Föreningen tar in tre offertar på ombyggnation och Riksbyggen en offert på vitvaror.
  En tvättstuga i taget kommer att renoveras, renoveringen omfattar bl. golv, väggar och avloppsbrunnar. I samband med renoveringen kommer ventilationen att ses över.
  I dagsläget är det inte klart när tvättstugeprojektet kommer att vara klart.
 3. Byte av fönster på Kungsgatan 38. Dialog förs med byggnadsnämnden inför bytet angående färgval och fönstrenas konstruktion.
 4. Föreningens tre skyddsrum och laddplatser.
  Skydsrummen har besiktigats av Svenskt civilskydd och skall nu restaureras för att uppfylla skyddsrumsstandard.
  Laddplatser måste flyttas pga skyddsrumsarbetet. I garaget finns sammanlagt åtta ladd-platser, tre av dem används. Med den eltillgång som finns i garaget kan antal laddplatser öka till tolv.

Frågor från auditoriet, BRF medlemmar.
-Hur många laddplatser planeras ?
Svar: se punkt 5.
-Hur planeras framtida amorteringar ?
Svar: se punkt 1C.
Hur ser underhållet ut historiskt, har vi underhållit för lite ?
Jan Lönnman, föreningen har en underhållsplan som föreningen följer.
-Solpaneler på radhusen ?
Jan Lönnman, är ej lönsamt pga radhusens läge.
-Friskluftsintaget Änggatan 23, en fläkt med hög ljudnivå, går det att åtgärda ?
Jan Lönnman, skall ta reda på om det är möjligt.
-Solcellernas effekt ?
Jan Lönnman, solcellernas maximala effekt är 60 kW.
På den digitala tavlan kan ses hur mycket som produceras.
Vi har i dagsläget producerat lika mycket el som helåret 2021.
Conny Granqvist redovisade garantierna för solcellerna,
– att under de tio första åren ge minst 90% av deras fulla effekt.
– att under tjugofem år från start ge minst 80% av deras fulla effekt.
-Luftintag i lägenheter, filterbyte ?
Jan Lönnman besvarade frågan, fönsterleverantören, FSN, skall byta de yttre filtrena.
I samband med bytet måste en OVK ske, Obligatorisk Ventilations Kontroll.
Den senaste besiktningen av fönstrena var utan anmärkning.
-Rökning ?
Rökning är tillåtet på balkong.
-Hur mycket kan föreningen låna ?
Banken gör en bedömning utifrån föreningens mark, fastigheter och lån och utifrån det kan maximalt 75% lånas.
-Avgift tvättstugor ?
Tvättning kommer att vara avgiftsfri.

Vid protokollet
Per Odencrants/sekreterare.