Information 2018 -11-06

Information 2018-11-06

Information och frågestund i samlingslokalen för medlemmar i Brf Stenhuggaren 16 i Örebro i samband med ordinarie styrelsesammanträde 2018-11-06.

Ordförande Anders Hamp hälsade alla välkomna och informerade om följande punkter:

  1. Belysning gården

Anders inledde med att kommentera den pågående installationen av ny stolpbelysning på gården. Nya pollare kommer att installeras under veckan. Med denna investering avslutar vi vårt systematiska arbete rörande belysning, som haft som mål att göra allt för att spara energi på belysningen i samtliga gemensamma utrymmen i våra fastigheter.

Flera deltagare gav positiva omdömen om lösningen.

  1. Telia/Com Hem

Avtalet mer Com Hem löper ut om ca två år. Styrelsen har därför kontaktat Telia och erhållit

en offert om vad Telia kan erbjuda. Resultatet förefaller intressant, varför en motsvarande offert från Com Hem begärts. När den erhållits ska en noggrann genomgång av båda alternativen göras. Anders återkommer med mer information senare.

  1. Omförhandling av avtal

I samband med budgetarbetet har styrelsen diskuterat att omförhandla vissa avtal av större betydelse för att försöka sänka föreningens driftkostnader. Exempel på dessa avtalsområden  är el, städning, sophantering, underhåll av hissar. 

  1. Processen med Hyresnämnden

 

Hyresnämnden har fastställt tidpunkten för förhandling med de som inte besvarat föreningens enkät angående upplåtande av mark med bostadsrätt till 21 november vid domstolen i Örebro.

Detta har lett till att många ”vaknat” och meddelat att de tillstyrker föreningens förslag, varför många har avförts. I dagsläget återstår mindre an 10 personer från ursprungligen 83.

  1. Energipaket

Anders meddelade att styrelsen diskuterar en totallösning inom energiområdet omfattande såväl fjärrvärme (enbart aktuellt för E.ON), elavtal, solceller som laddstolpar för 4 P-platser i garaget. Några av deltagarna uttryckte tveksamhet med lönsamheten för solceller, vilket ledde till viss diskussion.

Anders försäkrade dock att styrelsen noga kommer att bereda frågan innan beslut fattas.

  1. Injustering av ventilationen – Lägesrapport

Berörda bostadsrättshavare med felaktigheter har kontaktats och felaktigheterna ska vara åtgärdade före årsskiftet 2018/19. Därefter kommer injusteringen att påbörjas och OVK utföras.

  1. Borttagande av växter på radhusens baksidor

Styrelsen har meddelat berörda att samtliga växter med rotsystem som planterats utanför befintliga odlingslådor måste borttagas senast 15 november. Styrelsen kommer att vidtala de, som inte följer detta direktiv och informera, att de kommer att debiteras kostnaden för borttagandet, vilket kommer att ombesörjas av entreprenör.

  1. Trädklippning

Den arborist, som har antagits för arbetet, kommer att utföra detta under januari – februari 2019. Under denna tid kommer samtliga träd och buskar på den gemensamma innergården att ansas.

  1. Fastighetsförsäkring

Anders nämnde vidare att föreningen bytt försäkringsbolag från Länsförsäkringar till RB-försäkringar. Anledningen är främst att hanteringen av skador är mycket enklare och tydligare med RB-försäkringar samt att villkoren är generösare om olyckan verkligen skulle vara framme.

Föreningens kollektiva bostadsrättstillägg kommer att delas ut till samtliga bostadsrättshavare.

  1. Ordningsregler

Anders kommenterade slutligen att föreningens ordningsregler ska uppdateras. Stadgarna har ju godkänts av Bolagsverket och delats ut till samtliga bostadsrättshavare. Ordningsreglerna  kommer bl.a. att kompletteras med text motsvarande de partier som borttogs ur stadgarna för radhusens baksidor och trapphusens altaner. Samtidigt sker en allmän uppdatering för att göra reglerna tydliga för alla.

Anders Hamp

Ordförande