Information 2018-03-27

Information och frågestund i samlingslokalen för medlemmar i Brf Stenhuggaren 16 i Örebro i samband med ordinarie styrelsesammanträde 2018-03-27.

Ordförande Anders Hamp hälsade alla välkomna och informerade om följande punkter:

1. Extra föreningsstämma 13 mars
Anders konstaterade att extrastämman hade hållits som planerat och att styrelsens förslag till nya stadgar hade beslutats. Konfirmerande beslut tas på ordinarie föreningsstämman 8 maj.

2. Kartläggning av energiförbrukningen
Anders informerade att konsulten som genomfört kartläggningen hade avrapporterat resultatet. Allmänt kan konstateras att föreningen ligger väl med och har genomfört mycket av vad som betraktas som kloka investeringar inom energiområdet. Förslag till förbättringar har lämnats och en handlingsplan har upprättats av styrelsen. Anders gav en del exempel på sådana förbättringar.

3. Nytt el-avtal från 2018-05-01
Styrelsen kommer att besluta om nytt el-avtal inom kort.

4. Målningsarbeten av all plåt utomhus
Anders informerade att resterande målningsarbeten som inte hanns med under förra hösten nu kommer att utföras så snart väderleken tillåter. Tyngdpunkten ligger på radhusen men även återstående borttagning av färgspill från i höstas står på dagordningen. Med denna åtgärd är all plåt utomhus nymålad!

5. Service och underhåll av nya dörrar och fönster
Conny Granqvist informerade att garantibesiktning kommer att utföras om två år. Därefter kommer föreningen att se till att framför allt de tunga dörrarna till balkonger/altaner genom föreningens försorg regelbundet kommer att smörjas i handtagsmekanismen där påfrestningen är stor. Maths Nickelsberg demonstrerade också hur man tar loss filtret i prefonden, den vita lådan ovanför fönstren. Rengöring och ev. utbyte av detta filter ska ombesörjas av de boende själva.

6. Injustering av ventilationen och OVK
Anders informerade att godkänd OVK har utförts för trapphuset Änggatan 23. Entreprenören Energy Flow, som ansvarar för injusteringen, har gjort en inventering av samtliga övriga lägenheter och lämnat rapporter som visar att det inte är möjligt att utföra arbetet och få godkänd OVK i 33 lägenheter på grund av att ändringar har gjorts som omöjliggör detta. Föreningen kommer inom kort att kontakta dessa personer för att de på egen bekostnad vidtar de åtgärder som krävs, så att arbetet med injusteringen kan fortsätta.

7. Brandskyddsarbetet
Styrelsen utreder för närvarande vilket system som ska användas för det systematiska brandskyddsarbetet (SBA), som föreningen är ålagd att arbeta med. En brandskyddsinventering är utförd och ytterligare en på gång. Nödvändiga investeringar kommer att genomföras under tiden för att vi ska vara på en tillfredsställande nivå. Brandlarmet i garaget är installerat och har testats. Anders påminde om att alla hjälper till att ringa 112 om larmet utlöses.

8. Garagestädning
17 och 18 april. Anders påminde om att garagestädningen som planerat kommer att ske 17 och 18 april mellan 07:30 och 13:00 och vädjade till alla att flytta bilarna så att arbetet kan utföras smidigt. Skyltning om vilka ytor som städas resp. dag kommer att sättas upp denna vecka vid ingång till garaget.

9. Laddstolpar till garaget
Anders informerade att styrelsen har som mål att kunna fatta beslut om 4 laddningsplatser för el-/hybridbilar i september månad.

10. Städdag 21 april
Anders påminde om städdagen 21 april och hoppades på mångas närvaro

11. Torktumlare och luddlådor
Torktumlarna kommer att genomgå en service med reparation och utbyte av vissa komponenter. Luddlådor kommer också att anskaffas till samtliga tvättmaskiner för att undvika att golvbrunnar och avloppsrör sätts igen.

12. Energideklarationer
Nya energideklarationer har framtagits för föreningens samtliga byggnader. Dessa kommer att anslås i resp. trapphus. Lämplig placering för radhusen saknas, varför har beslutats att dessa deklarationer anslås i närmaste trapphus, dvs radhusen Kungsgatan 43 och 44 i trapphuset Kungsgatan 40 och radhusen Köpmangatan 43 i trapphuset Köpmangatan 41. Intressant i sammanhanget är att vårt fastighetsbestånd nästan håller standarden för dagens krav på nybyggnationer, vilket måste anses som ett gott betyg.

13. Trafiksäkerhetsproblematiken på Kungsgatan
Anders meddelade att föreningen fortsätter att skriva till kommunen om det aktuella problemet med bil-. och cykeltrafiken på Kungsgatan. Senast förra veckan gick ett meddelande till kommunen. Vår förhoppning är att skrivandet ska ge resultat med tiden.

14. Övriga frågor
Ett önskemål om utbyte av munstycke till högtryckstvätten framfördes, vilket ledde till att Maths informerade om varför vi befinner oss i dagens läge. Alf Wikström tog på sig uppgiften att undersöka möjligheten till än bättre lösning än dagens.

15. Nästa informationsträff
Anders avslutade med att nämna att nästa informationsträff är planerad till 17 april, 2018, kl. 18:00 i samlingslokalen.

Anders Hamp Ordförande