Information 2018-02-20

Information 2018-02-20 Information och frågestund i samlingslokalen för medlemmar i Brf Stenhuggaren 16 i Örebro i samband med ordinarie styrelsesammanträde 2018-02-20.

I ordförande Anders Hamps frånvaro hälsade Maths Nickelsberg alla välkomna och informerade om följande punkter:

1. Kartläggning av energiförbrukningen
Styrelsen har uppdragit åt en konsult att göra en kartläggning av vår energiförbrukning och komma med förslag till förbättringar på området. Föreningen får bidrag med 50% av kostnaden. All energi mätt i kWh för värme och el omfattas. Rapport kommer att lämnas under v.10.

2. ”Miljövecka”
55 personer besökte den utställning som anordnats av Intressegruppen under v. 4. Många uttryckte sitt gillande och menade att man lärt sig mycket. Föreningen får ett bidrag från Örebro kommun på drygt 73.000 Kr för att vi har anordnat den sortering vi har för närvarande med bl. a. vårt ”Miljörum” på Änggatan 23. Maths konstaterade att problemet bara är att vi måste sortera rätt för att få behålla denna subvention, och det behövs inte många fel för att subventionen ska försvinna. Maths tryckte därför hårt på att vi alla måste göra rätt. Ingen plast i komposten och exempelvis stora kartonger får inte läggas i kärlen utan ska transporteras till Atleverken av medlemmen själv.

3. Ny värmeväxlare, nya matarpumpar och ny reglercentral för distribution av värme
Styrelsen har beslutat att byta ut befintlig värmeväxlare och matarpumpar med tillhörande reglercentral för att säkerställa värmedistributionen till alla lägenheter. Utbytta komponenter var drygt 30 år gamla, och stor risk förelåg att funktionen inte skulle vara tillförlitlig.

4. Brandskyddsinventering
Täby Brandskyddsteknik AB kommer under denna vecka att göra en brandskyddsinventering. Vi kommer därefter att starta arbetet med den Brandskyddsplan som Christer Johansson tog fram under 2017. Maths betonade allvaret med detta arbete.

5. Omhändertagna cyklar i cykelrummen
Maths informerade att ett 40-tal omhändertagna ”herrelösa” cyklar i cykelrummen nu har överlämnats till Örebro kommun som etapp 1 i att skapa mer utrymme i cykelförråden. Nu startar etapp 2 för att på motsvarande sätt ta hand om de ”herrelösa” cyklar som står ute på gården.

6. Garagestädning 17 och 18 april
Maths informerade att sedvanlig vårstädning av garaget kommer att utföras 17 och 18 april. Annonsering om detta kommer att göras som tidigare. Maths uppmanade alla att tillse att bilarna blir bortflyttade den aktuella tiden, så att arbetet kan utföras som planerat.

7. Extra och Ordinarie föreningsstämma
Maths påminde om vår extra och ordinarie föreningsstämma den 13 mars resp. 8 maj, som båda kommer att avhållas i Frälsningsarméns lokaler på Kungsgatan 24. Den extra föreningsstämman är föranledd av att våra stadgar framför allt måste anpassas till ändringar i lagen om ekonomiska föreningar. Information om detta har delgetts alla medlemmar tillsammans med kallelsen.

8. Trivseldag 21 april
Maths påminde om städdagen 21 april, då vi tillsammans ska hjälpas åt att göra snyggt efter vintern och flytta ut våra sommarmöbler till innergården. Bertolof Johansson kommenterade att en del bord och stolar i hobbyrummet behöver tvättas och ytbehandlas och efterlyste hjälp för detta arbete av både män och kvinnor.

9. Övriga frågor
Jan Grundin nämnde att Göran Gunnarsson, en f.d. kollega, kommer att närvara vid kaffet i samlingslokalen torsdagen 1 mars kl. 10:30 för att berätta om gamla brottsfall, som inträffat i Örebro under åren. Meddelande finns på anslagstavlorna. Han utlovade ett intressant föredrag för Örebroare.

Välkommen till nästa informationstillfälle den 27 mars, 2018, kl. 18:00 i samlingslokalen.

Maths Nickelsberg
Vice Ordförand