Informationsmöte tisdag 16:e april

Tisdag 2024-04-16 klockan 18:30 till 19:30 är nästa tillfälle för punkten ”Information och frågestund” för medlemmar i Brf Stenhuggaren 16.Platsen är samlingslokalen vid Änggatan 23. Styrelsen finns på plats och informerar samt svarar på frågor. Vi får även besök av Handelsbanken som berättar kort om lån och räntor. 

Elanläggningar och ansvarsfördelning

Våra Ellagar styr hur ansvar och kontroll av en elanläggning fördelas, exempelvis i en bostadsrättsförening.
Den som innehavare av och rådighet över elanläggningen är ansvarig för att den är säker för person och egendom.
Det gäller både de installationer och förändringar som utförs och de fortlöpande kontroller som krävs.

Så här är fördelningen i Stenhuggaren 16:

 • Föreningen är innehavare av elanläggningen i samtliga allmänna gemensamma utrymmen såsom elrum, trapphus, tvättstugor, vindar, värmecentraler, garage och ytterbelysning.
 • Bostadsrättsinnehavaren är innehavare av elanläggningen i sin bostad, alltså såsom elcentralen och hela anläggningen och även de apparater och utrustning som ansluts till anläggningen.

Exempel på punkter som du som bostadsrättsinnehavare ska fortlöpande kontrollera och dokumentera, samt åtgärda eventuella brister.

 • Elcentralen
 • Stämmer gruppförteckningen
 • Saknas det glas på någon säkring (propp)
 • Är någon propp het (för varm att ta på)
 • Är propparna ordentligt iskruvade
 • Går proppar ofta sönder är det ett tecken på överbelastning eller något fel i anläggningen
 • Löser jordfelsbrytaren är det ett tecken på att en felström som är fara för liv
 • Testa jordfelsbrytaren funktion regelbundet (var sjätte månad)
 • Fasta, synliga ledningar och sladdar
 • Synliga skador eller missfärgningar
 • Är ledningarna placerade så att de utsetts för nötning eller annan yttre påverkan
 • Undvik sladdhärvor
 • Uttag, strömbrytare, lampor
 • Finns några sprickor, skador eller missfärgningar
 • Glappar stickproppen i uttaget
 • Hur är lamporna placerade (halogenlampor kan bli väldigt varma, vilket kan orsaka brand)
 • Kyl och Frys
 • Dra fram kyl/frys någon gång per år och dammsug utrymmet och kylslingorna för att minimera risken för brandfara

TIPS

 • Gör en första kontroll för att få kontroll och kunskap om statusen på din anläggning
 • Åtgärda de eventuella brister eller fel som du dokumenterat
 • Gör fortlöpande kontroll en gång per år för att hålla en god standard på din anläggning och uppfylla ditt ansvar som anläggningsinnehavare

Information till boende 2023-10-02

BRF Stenhuggarens informationsmöte 2023-10-02, 18:30 i föreningens samlingslokal.
Jan Lönnman hälsade alla närvarande välkomna.
Ann-Louise Jander, föreningens ekonom på Riksbyggen redovisade föreningens aktuella lånesituation.
Föreningens sammanlagda lån är totalt 64,9 miljoner.
Två av dessa lån förfaller snart,

 • Ett lån på 4 miljoner förfaller i november och som med dagens ränta kommer att innebära en ökad lånekostnad på 40 000 kr/året.
 • Ett lån på 19 miljoner som förfaller i januari 2024 och som med dagens ränta kommer att Innebära en ökad lånekostnad på 870 000 kr/året.
  Föreningen beräknas få ett elstöd på 310 000kr som kommer att användas till att betala av något av ovanstående lån.
  Eventuella ytterligare amorteringar på lånen diskuterades men pengar kommer också att behövas för underhåll.
  Årets underhållskostnader, 5 miljoner, är kostnader för, till största delen, renovering av tvättstugorna samt inköp av nya vitvaror.
  Storleken på avsättning till underhållsplanen togs också upp. Underhållsplanen sträcker sig femtio år framåt i tiden och kostnaderna i den måste anpassas till det aktuella prisläget vilket inte är gjort. Inflationen och olika index som t.ex entrepenörsindex, vatten, avlopp, sopavgifter och fjärrvärme är också kostnader som har ökat. Dessa kostnader kan komma att leda till en årsvgiftshöjning när budgeten är klar. Troligtvis kommer en sådan höjning som tidigast att ske 2024-04-01.
  Efter Ann-Louis Janders redovisning av ekonomin berättade Mikael Kihlgren följande om Teknikgruppens arbete under året och de kommande planerna.
 • Tvättstugorna är nu renoverade och vitvarorna är utbytta, PODAB har ansvarat för inredningsdetaljer och vitvaror. De fem tvättstugorna ser nu alla likadana ut. Några besiktningspunkter återstår som skall åtgärdas.
 • Projektet med byte av aluminiumbeklädda fönster på Kungsgatan 38 är nu slutfört och godkänt av kommunen. En förutsättning för att kunna byta till aluminium-beklädda fönster var att föreningen följde kommunens färgrekommendationer för dem, att de skulle vara röda.
 • Avlägsnande av filter i fönster är nu avklarat, samtidigt gjordes en inställning av ventilation och en OVK- besiktning
 • Det planeras för byte av de fem yttre ståldörrana, fyra dörrar på Köpmangatan och en dörr på Kungsgatan.
 • Byte av entrédörren på Kungsgatan 38 kommer att genomföras. Kommunen har haft synpunkter på dess utförande, att dörrens utseende skall vara anpassat till fatighetens arkitektur. Föreningen tar in offerter på arbetet.
 • En utredning om garagegolvets beskaffenhet pågår p.g.a upptäckta sprickbildningar.
 • Under hösten kommer högtryckstvätten att bytas ut, samtidigt kommer också biltvättshallen att målas om.
 • Balkongernas hållfasthet kommer att kontrolleras genom provborrning på ett antal balkonger. Avrinningen av vatten från några balkonger kommer att åtgärdas under hösten.
 • Underhållsplanen kommer att uppdateras under hösten. Underhållsplanen gäller för femtio år framåt.
 • Föreningen kommer under ett år att testa ett digitalt mätsystem, för parametrar som el-, värme- och vattenförbrukning. Systemet tillhandahålls av KUMBRO.

Olle Sandberg, teknikgruppen, redogjorde för ellagar och elanläggningsansvar.

Anette Warnquist-Krieg, berättade om trädgårdsgruppens aktiviteter.

 • Intresset för de sex pallkragarna har varit stort. Eventuellt kommer antalet att öka om intresse finns.
 • De pollinerarvänliga rabatterna har blommat fint under sommaren.
 • En svartvinbärsbuske och rabarber har planterats vid pergolan.
 • Två träd har tagits bort. Träd har också beskurits.
 • Gräsmattorna kommer att tillåtas växa lite högre.
 • Under sommaren hölls en uppskattad musikkväll i föreningens samlingslokal.

Under hösten och våren 2024 planeras för följande, förbättring av plattanläggningen i trädgården, de tre stubbarna skall fräsas bort, krusbärsbuskar skall planteras liksom ett familjeäppelträd, det skall skapas ängar på gräsmattorna, insektshotell och fågelholk skall sättas upp. Föreningens ”fyrtioårsdag” kommer att uppmärksammas.

Göran Hahlin, trivselgruppen redovisade följande:

 • Det kommer att hållas föredrag under hösten.
 • Det nya återvinningsrummet på Kungsgatan 40 är nu klart för användning.
 • Hur föreningens medlemmar sköter soprum och återvinningsrum diskuterades, skötseln skulle kunna förbättras, kartonger skall plattas till innan de läggs i sina respektive containrar för att på så vis ta mindre plats. I återvinningsrummet skall endast sådant som är ämnat för återvinningsrummet kastas, övrigt skräp hänvisas till kommunens återvinningscentral.

Frågor som kom upp under informationsträffen.

 • Vem ansvarar för brandlarmen? Bostadsrättsinnehavarna ansvarar för brandlarmen. Billigare att köpa nytt brandlarm än att byta batterier.
 • Bokning av uthyrningslägenheten diskuterades. Jan informerade om att ett nytt system för bokning av lägenheten har skapats och som skall begränsa hur ofta lägenheten kan bokas.
 • Injusteringen av ventilationen som utförts av Örebro sotaren diskuterades, några av bostadsrättsinnehavarna upplever efter injusteringen ett högre ventilationsljud i kök och badrum. En OVK utfördes samtidigt som injustering av ventilationen.
 • Belysningen i garaget anses inte vara tillräckligt ljus. Teknikgruppen kommer att undersöka vad som kan göras för att öka belysningen.

Vid protokollet

Per Odencrants

Demonstration av våra renoverade tvättstugor

På tisdag 2023-10-17 kommer PODAB att vara på plats i tvättstugan på Änggatan 23 och demonstrera maskinutrustningen som de levererat.
Tips: maskinerna har många finesser som är bra att känna till.
Det blir tre visningar
Klockan 15:00
Klockan 16:00
Klockan 17:00

Ingen anmälan behövs, kom till den som passar bäst.

Ta gärna även en titt här: Tvättstugornas nya utrustning

Trivseldag lördag 14 oktober

Vi träffas vid pergolan kl. 10:00 och utför olika arbetsuppgifter inför kommande vinter. Vi kommer att hålla på i ett par timmar. Vad som ska göras får du veta när du kommer till samlingen vid pergolan. Föreningen bjuder på enklare förtäring.
Container finns tillgänglig under dagen.
VÄLKOMNA – Styrelsen och trivselgruppen

Injustering av ventilationssystem

Föreningen har beställt injustering av ventilationssystem samt borttagning av filter i lägenheternas friskluftsventiler.

Arbetet kommer att utföras av Örebro Sotarn AB. De behöver komma in i alla lägenheter och komma åt samtliga ventiler där.

Jobbet kommer att inledas måndag 2023-09-04 och pågå september ut. Detaljerad avisering kommer att delas ut inför respektive lägenhet.