Elanläggningar och ansvarsfördelning

Våra Ellagar styr hur ansvar och kontroll av en elanläggning fördelas, exempelvis i en bostadsrättsförening.
Den som innehavare av och rådighet över elanläggningen är ansvarig för att den är säker för person och egendom.
Det gäller både de installationer och förändringar som utförs och de fortlöpande kontroller som krävs.

Så här är fördelningen i Stenhuggaren 16:

 • Föreningen är innehavare av elanläggningen i samtliga allmänna gemensamma utrymmen såsom elrum, trapphus, tvättstugor, vindar, värmecentraler, garage och ytterbelysning.
 • Bostadsrättsinnehavaren är innehavare av elanläggningen i sin bostad, alltså såsom elcentralen och hela anläggningen och även de apparater och utrustning som ansluts till anläggningen.

Exempel på punkter som du som bostadsrättsinnehavare ska fortlöpande kontrollera och dokumentera, samt åtgärda eventuella brister.

 • Elcentralen
 • Stämmer gruppförteckningen
 • Saknas det glas på någon säkring (propp)
 • Är någon propp het (för varm att ta på)
 • Är propparna ordentligt iskruvade
 • Går proppar ofta sönder är det ett tecken på överbelastning eller något fel i anläggningen
 • Löser jordfelsbrytaren är det ett tecken på att en felström som är fara för liv
 • Testa jordfelsbrytaren funktion regelbundet (var sjätte månad)
 • Fasta, synliga ledningar och sladdar
 • Synliga skador eller missfärgningar
 • Är ledningarna placerade så att de utsetts för nötning eller annan yttre påverkan
 • Undvik sladdhärvor
 • Uttag, strömbrytare, lampor
 • Finns några sprickor, skador eller missfärgningar
 • Glappar stickproppen i uttaget
 • Hur är lamporna placerade (halogenlampor kan bli väldigt varma, vilket kan orsaka brand)
 • Kyl och Frys
 • Dra fram kyl/frys någon gång per år och dammsug utrymmet och kylslingorna för att minimera risken för brandfara

TIPS

 • Gör en första kontroll för att få kontroll och kunskap om statusen på din anläggning
 • Åtgärda de eventuella brister eller fel som du dokumenterat
 • Gör fortlöpande kontroll en gång per år för att hålla en god standard på din anläggning och uppfylla ditt ansvar som anläggningsinnehavare