Information 2017-10-31

Information och frågestund 2017-10-31

Information och frågestund i samlingssalen för medlemmar i Brf Stenhuggaren 16 i Örebro före ordinarie styrelsesammanträde 2017-10-31.

Anders Hamp hälsade alla välkomna och informerade om följande punkter:

  1. Borttagning av färgspill
    Örebro Byggnadsplåt kommer under v. 46 att ta bort ”färgspill efter målningen av taken och använda sig av skylift. Detta gäller i första hand 3:e och 4:e våningsplanen och sidan in mot gården. Lägenheter som drabbats av att färg kommit in mellan fönster och karm kommer att informeras med ” lapp” i brevlådan om när arbetet kommer att utföras.

En medlem nämnde att problemen inte är helt åtgärdade på sidan ut mot gatan och Anders kommer att påtala detta för Riksbyggen.

2.  Fönsterprocessen
Installatören räknar med att alla fönsterbyten är klara under v 46.

3. Tvättstugor
Alla maskiner är klara bortsett från torktumlarna som skall gås igenom en gång till inom två veckor

4. Insamling av glas på Kungsgatan 46
Ett möte med representant från Miljökontoret i Örebro Kommun har hållits. Resultatet av detta är att Kommunen ser frågan som att var helst man placerar glasbehållaren kommer någon att drabbas och man kommer inte att föreslå flyttning av behållaren.

Föreningen kommer dock att driva frågan vidare till FTI (Förpacknings- och Tidnings-insamling), då vi anser att placeringen är olämplig med hänsyn tagen till trafiksituationen med framför allt cykeltrafiken som tidvis är mycket stor.

Påtalades också att alla bör undvika att kasta glas i behållaren efter kl. 22:00, eftersom de närboende störs av oljudet. En medlem menade att detta även bör gälla för vårt miljörum vid Änggatan 23, eftersom ljudet från nersläppta flaskor i plasttunnan är mycket högt och boende ovanför blir direkt störda. Alla uppmanades att fortsättningsvis inte slänga glasflaskor vid olämpliga tidpunkter och rent allmänt visa hänsyn till de nära boende.

 5. Nya stadgar
Anders nämnde att bl.a. bostadrättslagen har ändrats och att våra stadgar i motsvarande grad måste anpassas. Styrelsen arbetar med detta för närvarande och eftersom stadgarna måste antas vid två stämmotillfällen kommer styrelsen att kalla till en extra stämma någon gång under mars månad 2018 för att de nya stadgarna sedan fastställs vid den ordinarie stämman senare under våren 2018.

6. Valberedning
Vi saknar fortfarande en valberedning. Anders efterlyste därför personer som vill delta i detta arbete och alla ombads kontakta Anders med förslag.

7. Insatser mot eventuell legionella
För att förhindra att någon i samband med duschning blir smittad av denna bakterie följer vi allmänna rekommendationer om att värma upp allt varmvatten till 60C. Vid denna temperatur dör nämligen bakterierna. Vi gör detta två gånger per månad.

8.Filterbyte/rengöring filter Prefond
Filtren i luftintagen till de nya fönstren ska regelbundet rengöras enligt den instruktion som alla fått av leverantören. Styrelsen tycker inte att var och en ska sköta detta utan anser att det bör ordnas gemensamt för alla för att säkerställa att det blir rätt utfört. Vi undersöker för närvarande hur detta ska ordnas och till vilket pris. Kostnaden kommer var och en att ansvara för.

9. Ansökan bidrag för solcellsanläggning på taket
Anders informerade att styrelsen planerar att ansöka om bidrag hos Länsstyrelsen. Kö-tiden är mycket lång men det är viktigt att lämna in en ansökan. Bidrag kan fås med 30% av investeringen, vilken troligtvis ligger i storleksordningen närmare 1 miljon Kr

10. Bokning distans
Bokning på distans har under en tid legat nere men är nu uppe igen och fungerar som avsett.

11. Lös tegelsten Änggatan 23
En nyinflyttad medlem upptäckte att en tegelsten vid takfoten stack ut och möjligen var lös. Örebro Byggnadsplåt kommer under vecka 45 att undersöka detta via en skylift

12. Bokning av gästlägenheten/samlingssalen
Anders informerade att vissa problem med uteblivna avbokningar av dessa lokaler har inträffat. Styrelsen har därför beslutat att om någon fått ändrade planer och inte gjort avbokning senast kl. 12:00 dagen före så kommer debitering att göras.

13. Brandskyddsplan
Christer Johansson, som under en tid har arbetat med denna plan, avrapporterade och överlämnade densamma till Anders och styrelsen. Han gjorde en snabb genomgång av innehållet och nämnde att upplägget helt följer Brandskyddsföreningens rekommendationer.

I korthet innehåller planen bl.a. policy, ansvar, riskhantering, regler och rutiner, byggnads- och verksamhetsbeskrivning samt kontrollsystem.

Christer påtalade en del brister som föreligger för närvarande och uppmanade styrelsen att hantera dessa.

Anders tackade Christer för ett utmärkt arbete och kommer att låta styrelsen och framför allt teknikgruppen studera innehållet i detalj. Hur informationen till alla medlemmar ska hanteras kommer att diskuteras i styrelsen.

14. Övriga frågor
En fråga om resultatet av radonmätningen ställdes och Anders svarade att som tidigare meddelats ligger vi under de gränsvärden som gäller för närvarande. Inga åtgärder är nödvändiga.

På en annan fråga beskrev Anders att injusteringen av ventilationen sker trapphusvis med början på Köpmangatan 41. Efter ca en veckas injustering kommer en OVK (Obligatorisk VentilationsKontroll) att genomföras av en certifierad kontrollant. När arbetet har godkänts fortsätter man enligt samma mönster med nästa trapphus tills samtliga är godkända.

Välkommen till nästa informationstillfälle den 28 november kl. 18:00 i samlingssalen.

Anders Hamp
Ordförande